Privacy Policy

Coupon Gorilla is gevestigd aan Kastanjelaan 400 (microlab) 5616 LZ Eindhoven en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Coupon Gorilla
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Rick de Gooijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Coupon Gorilla.
Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coupon Gorilla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het invullen van kortingscode formulier bij het persoonlijk aanleveren van kortingscodes op de website.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aff[email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coupon Gorilla verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het tonen van een kortingscodes op de website

Geautomatiseerde besluitvorming

Coupon Gorilla neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coupon Gorilla tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coupon Gorilla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coupon Gorilla verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Coupon Gorilla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coupon Gorilla gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coupon Gorilla gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Coupon Gorilla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Coupon Gorilla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coupon Gorilla neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Politique de confidentialité

Coupon Gorilla est situé à Kastanjelaan 400 (microlab) 5616 LZ Eindhoven et est responsable du traitement des données personnelles tel que reflété dans cette déclaration de confidentialité.

Coordonnées de contact :
Coupon Gorilla
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Rick de Gooijer est le responsable de la protection des données de Coupon Gorilla.
Il/elle peut être joint(e) à l’adresse suivante : [email protected]

Données personnelles que nous traitons

Coupon Gorilla traite vos données personnelles parce que vous utilisez le formulaire de code de coupon lorsque vous soumettez personnellement des codes de coupon sur le site Web.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons :

  • Prénom et nom de famille
  • Adresse électronique

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons

Notre site web et/ou service n’a pas l’intention de collecter des données sur les visiteurs du site web âgés de moins de 16 ans. Sauf s’ils ont la permission de leurs parents ou de leur tuteur. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s’impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants afin d’éviter la collecte de données sur les enfants sans le consentement des parents. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des données personnelles concernant un mineur sans ce consentement, veuillez nous contacter à l’adresse affi[email protected] et nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles.

Coupon Gorilla traite vos données personnelles aux fins suivantes :

  • Affichage de codes de réduction sur le site web

Prise de décision automatisée

Coupon Gorilla ne prend pas de décisions fondées sur un traitement automatisé concernant des questions qui pourraient affecter (de manière significative) les personnes. Il s’agit de décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans qu’un être humain (par exemple un employé de Coupon Gorilla) soit impliqué.

Combien de temps nous conservons les données personnelles

Coupon Gorilla ne conservera pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont collectées.

Partage des données personnelles avec des tiers

Coupon Gorilla ne vend pas vos données à des tiers et ne les fournit que si cela est nécessaire à l’exécution de notre contrat avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. Avec les entreprises qui traitent vos données en notre nom, nous concluons un accord de sous-traitance pour garantir le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Coupon Gorilla reste responsable de ce traitement.

Cookies, ou techniques comparables, que nous utilisons

Coupon Gorilla utilise des cookies fonctionnels et analytiques. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première visite sur ce site web. Coupon Gorilla utilise des cookies ayant une fonctionnalité purement technique. Ils garantissent le bon fonctionnement du site web et la mémorisation de vos préférences, par exemple. Ces cookies sont également utilisés pour faire fonctionner le site web correctement et pour l’optimiser.

Lors de votre première visite sur notre site web, nous vous avons déjà informé de ces cookies et demandé votre autorisation pour les placer.

Vous pouvez refuser les cookies en paramétrant votre navigateur internet pour qu’il ne les enregistre plus. En outre, vous pouvez également supprimer toute information précédemment stockée via les paramètres de votre navigateur.

Visualisation, ajustement ou suppression des données

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre éventuel consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Coupon Gorilla et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d’envoyer les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet dans un fichier informatique à vous-même ou à une autre organisation que vous aurez désignée.

Vous pouvez envoyer une demande d’inspection, de correction, de suppression ou de transfert de vos données personnelles ou une demande de retrait de votre consentement ou d’opposition au traitement de vos données personnelles à [email protected].

Coupon Gorilla tient également à vous rappeler que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle nationale, l’Autorité des données personnelles.

Comment nous sécurisons les données personnelles

Coupon Gorilla prend au sérieux la protection de vos données et prend des mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non souhaitée et modification non autorisée. Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu’il existe des indices d’une mauvaise utilisation, veuillez contacter notre service clientèle ou via [email protected].